Dnes je: 19.07.2024 Jazyk:    
Aktuality
01.08.2009 | PD 2009

PD 2009

 

      Prvý krát som sa zú?astnil PD v roku 1964 s klubovou stanicou OK3KCM. V roku 1964  sme boli na Sitne. Bol to pre m?a nezabudnute?ný záitok. Dobové zariadenie - TX riadený kryštálom, RX konvertor z kanálového voli?a TV prijíma?a. V  MF bol inkurant - FUG 16 (prijíma? z nemeckých bombardérov).  Konštruktérom vysiela?a bol Pavel OK3CED. Bol som svedkom ako Pavel meral vlnovú d?ku  metrom ( na Lecherových drôtoch ) . Z vlnovej d?ky sa potom vypo?ítala frekvencia. Frekvenciu kryštálu Pavel upravoval brúsením na kameni, podobne ako ke? sa brúsi britva...

 

Ešte si pamätám na no?nú búrku. Elektrika naindukovaná do LW antény /vysielali sme aj na 80m/  a elektrickej siete vytvorila „malý blesk“, ktorý vo forme iskier lietal medzi eleznými poste?ami a inými kovovými predmetmi. Kto sa dovtedy nebál bleskov, má  od vtedy z bleskov minimálne ve?ký rešpekt. Najviac si to odniesol ?iernobiely televízor, poi?aný z TV opravovne. Po búrke nebol ?ierno-biely, ale len ?ierny. Na prvý poh?ad vyzeral ako neopravite?ný. Nepamätám si ko?ko sme urobili spojení. Ur?ite nie viac ako 50. V tých ?asoch sa na konci výzvy hovorilo : ladím od spodného (alebo horného) konca pásma , príjem.

 

Z príleitosti môjho 45. PD, som narýchlo na?rel do pamäti. Dnes sme technicky na tom ove?a lepšie, ale romantiky postupne ubúda.

 

   V 2. subregu sme prišli o 103 QSO na 144 MHz. Spojenia boli prepísané spojeniami z pásma 432 MHz. Podobné nie?o sa v ostatnom konteste stalo aj OM6A, tie pouívajú Win-Test. Na rozdiel od nás, mali v jednom po?íta?i správne nastavené zálohovanie.

 

V PD sme nechceli ni? necha? na náhodu.  

 

Parabolu a TRV na 23cm sme osadili na náš najvyšší stoiar. /do výšky 50m/ Nadmorskú výšku antény sme tak zvýšili skoro o 50%. Do paraboly sme dali slu?kový oarova? pod?a OM6AA. Prínos bol jednozna?ný. Sila majákov výrazne stúpla a výsledok OM5CM v PA06 potvrdil, e 23cm bude  porovnate?ných s konkurenciou. Zárove? sme pripravovali 5-ty smer na 144 MHz. Malo to by? osved?ených  8x7 el. DK7ZB - ?.3. V piatok ve?er sme mali osadené na stoiari 4 ant. . Vzh?adom na krátkos? ?asu sme to vzdali. Tým sme získali ?as potrebný na prípravu. Menej je niekedy viac. Teraz sa to potvrdilo. Asi dve hodiny pred pretekom sme zistili, e severných 8x7 zna?ne šumí.  Po hodine a pol h?adania sme odhalili prí?inu, PL panelový konektor jedného z dipólov mal medzi prírubou a závitom 9 ohmov. Po výmene unifikovaného dipólu bolo všetko v poriadku. Dipól nám zostal z neosadených antén. V tom istom ?ase Ras?o riešil rušenie na 432 MHz, ktoré spôsoboval rozkmitaný stabilizátor napätia v PPA. Po?as preteku, a na výpadky internetu, všetko fungovalo spo?ahlivo.

Pretek sme absolvovali v zostave OM2VL, OM3BH, OM3NA, OM3RM, OM5CM a OM5KM. Laci, pre bolesti nohy, nebol celkom vo svojej koi.

 

Teraz k jednotlivým pásmam: 2m chodili výborne. Po prvej hodine sme mali v denníku 108 v polovici 527 spojení. Aj ke? sme neprekonali, pre nás magickú hranicu 800 spojení, s výsledkom sme spokojní. 303 000 bodov  je tretím najlepším výsledkom OM stanice v histórii a slovenským rekordom v Po?nom dni.

O 18,44 zavolal  EA2AZW/p a to bolo prvé a posledné Es spojenie v tomto preteku, zárove? ODX 2011 km. Tropo ODX-om bolo spojenie s  DR3M, loc.  JO34WE -  988 km. U skoro pravidelne robievame LY2WR, SK7MW, SK7JM, RW2F. Prekvapili naše prvé spojenia do Moldavska s ER1RR a ER1AK z KN47. Ráno sa podarilo spojenie s SV2DCD/p. Potešili 3 spojenia do HB9 a jedno do LX.

DL sme robili 174, vlani vo VHF conteste 173... z druhého subregu nemáme relevantnú štatistiku.

 

 

Po?et QSO  : 793

 

Sú?et bodov: 303 879

 

ODX        : EA2AZW/P v IN63GQ na 2 010 km

 

Pocet DXCC : 21

DXCC       :185xOK( 52970)      174xDL(100008)       78xOM( 10518)     

             55xYU( 23154)       49xHG(  6530)       41xYO( 20244)     

             40xI ( 25312)       38xSP( 15601)       33xOE(  6782)     

             30xS5(  9514)       26x9A(  8670)       15xUR(  7091)     

              8xE7(  3033)        6xLZ(  4272)        3xHB(  2189)     

              2xER(  1645)        2xSM(  1795)        1xEA(  2010)     

              1xLY(   875)        1xSV(   874)        1xUA(   792)     

 

Po?et WWL  : 108

WWL        : 52xJN89   47xJO70   34xJN97   33xJN88   29xJN79   24xJO60 

             24xJN99   24xJN98   21xKN04   20xJO62   19xJN58   18xJO61 

             17xJO51   17xJN95   17xJN69   16xJN76   15xJO80   14xJO50 

 

             14xJN65   13xJN78   12xKN05   11xKN09   11xKN08   11xJN75 

             11xJN68   10xJO71   10xJN54   10xJN48    8xJN94    8xJN86 

              7xKN18    7xKN17    7xKN06    7xKN03    7xJO90    7xJO72 

              7xJN59    6xJO81    6xJN96    6xJN85    6xJN77    6xJN45 

              5xKN25    5xKN16    5xKN13    5xJO30    5xJN87    5xJN55 

              4xKN15    4xKN07    4xJO40    4xJN49    3xKN34    3xKN28 

              3xKN27    3xKN12    3xJO73    3xJO41    3xJN84    3xJN83 

              3xJN67    3xJN66    3xJN64    3xJN57    3xJN44    2xKN47 

              2xKN29    2xKN26    2xJO94    2xJO91    2xJO65    2xJO63 

              2xJO53    2xJN93    2xJN63    2xJN47    2xJN37    1xKO24 

              1xKO21    1xKO20    1xKO13    1xKO11    1xKO10    1xKO01 

              1xKO00    1xKN38    1xKN37    1xKN36    1xKN35    1xKN32 

              1xKN24    1xKN23    1xKN00    1xJO93    1xJO82    1xJO74 

              1xJO64    1xJO52    1xJO43    1xJO42    1xJO34    1xJO32 

              1xJN74    1xJN71    1xJN70    1xJN62    1xJN53    1xIN63 

           

 

QSO v QRB

----------------

      < 100  47x

  100 - 199  112x

  200 - 299  125x

  300 - 399  154x

  400 - 499  122x

  500 - 599  106x

  600 - 699  70x

  700 - 799  36x

  800 - 899  15x

  900 - 999  1x

      > 999  1x

----------------

        ALL  736

 

 

TOP 10

--------------------------------

 1. EA2AZW/P     IN63GQ  2010 km

 2. DR3M         JO34WE   988 km

 3. SK7MW        JO65MJ   898 km

 4. SK7JM        JO65TM   897 km

 5. DF0MU        JO32PC   889 km

 6. DR5A         JO30EM   885 km

 7. LY2WR        KO24FO   875 km

 8. SV2DCD/P     KN00LI   874 km

 9. IC8FAX       JN70CN   866 km

10. ER1AK        KN47QV   857 km

    

70 cm – stále nemáme vyriešené rušenie z dvoch metrov.  Milan ob?as, hlavne ke? boli 2m na cw, strácal nervy. Aj napriek tomu je výsledok celkom dobrý. Akurát sa mohol niekto ?udova?, e sme trocha dos? hluchí...

 

432 MHz

 

Platné QSO : 232

 

Sú?et bodov: 68 162

 

Po?et DXCC : 14

DXCC       : 76xOK( 20878)       41xOM(  3622)       29xDL( 15689)     

             15xHG(  2079)       12xS5(  3580)       11x9A(  3651)     

             11xOE(  2084)       11xSP(  3890)        8xYU(  3199)     

              6xYO(  2928)        5xI (  3286)        4xUR(  1726)     

              2xE7(   694)        1xLZ(   856)     

 

Pocet WWL  : 54

WWL        : 22xJN88   21xJN89   17xJN99   15xJN98   13xJN97   11xJO70 

             11xJN79   10xJO60    7xJO80    7xJO50    6xJN75    6xJN69 

              5xJO61    4xJN95    4xJN86    4xJN85    4xJN78    4xJN65 

              3xKN18    3xKN05    3xKN04    3xJO90    3xJN87    3xJN76 

              3xJN68    3xJN58    2xKN15    2xKN08    2xKN07    2xKN06 

              2xJO62    2xJO40    2xJN83    2xJN59    2xJN54    1xKO20 

              1xKN32    1xKN27    1xKN26    1xKN09    1xKN03    1xJO92 

              1xJO83    1xJO82    1xJO72    1xJO71    1xJO51    1xJO30 

              1xJN94    1xJN93    1xJN84    1xJN77    1xJN71    1xJN44 

           

 

 

 

 

 

 

 

WWL map    :

 

                         JO83      ?                    

               JO62 JO72 JO82 JO92 ?                    

          JO51 JO61 JO71           ?                    

JO30 JO40 JO50 JO60 JO70 JO80 JO90 ?           KO20     

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ?ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

          JN59 JN69 JN79 JN89 JN99 ? KN09               

          JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 ? KN08 KN18          

                    JN77 <QTH>JN97 ? KN07      KN27     

                    JN76 JN86      ? KN06      KN26     

               JN65 JN75 JN85 JN95 ? KN05 KN15          

     JN44 JN54           JN84 JN94 ? KN04               

                         JN83 JN93 ? KN03               

                                   ?                KN32

                    JN71           ?                    

 

QSO v QRB

----------------

      < 100  29x

  100 - 199  51x

  200 - 299  50x

  300 - 399  37x

  400 - 499  29x

  500 - 599  25x

  600 - 699  6x

  700 - 799  3x

  800 - 899  2x

  900 - 999  0x

      > 999  0x

----------------

        ALL  227

 

TOP 10

--------------------------------

 1. DF1JM        JO30FQ   884 km

 2. LZ9X         KN32AS   856 km

 3. I2FHW        JN44OS   751 km

 4. DL5FN        JO40FB   728 km

 5. I7CSB        JN71QQ   718 km

 6. IK4ADE       JN54OE   660 km

 7. I4LCK/4      JN54PD   658 km

 8. DL0STO       JO40XL   643 km

 9. DF0BRB       JO62IH   614 km

10. DR2Q         JO51MD   612 km

 

23 cm – u spomínanými úpravami sme sa dostali do inej kategórie. Prekonanie hranice 100 spojení je u len otázkou ?asu. Štatistika hovorí za všetko.

 

Platné QSO : 94

 

Sú?et bodov: 26 839

ODX        : IQ1KW v JN34NO na 904 km

 

Po?et DXCC : 11

 

DXCC       : 33xOK(  9539)       14xOM(  1371)        9xDL(  4890)     

              8xHG(   977)        6x9A(  1535)        6xOE(   910)     

              6xS5(  1642)        5xI (  3092)        4xSP(  1659)     

              2xUR(   782)        1xYO(   442)     

 

Pocet WWL  : 33

WWL        :  8xJN99    7xJN88    7xJN79    6xJN98    5xJO80    5xJN97 

              5xJN89    4xJO60    4xJN86    4xJN75    4xJN69    3xJO70 

              3xJO50    3xJN87    3xJN65    2xKN18    2xJO61    2xJN78 

              2xJN76    2xJN54    1xKO03    1xKN15    1xKN08    1xKN07 

              1xKN06    1xJO81    1xJO52    1xJN85    1xJN77    1xJN68 

              1xJN59    1xJN58    1xJN34 

 

WWL map    :

 

                                   ? KO03     

          JO52                     ?          

               JO61      JO81      ?          

          JO50 JO60 JO70 JO80      ?          

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ?ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

          JN59 JN69 JN79 JN89 JN99 ?          

          JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 ? KN08 KN18

                    JN77 <QTH>JN97 ? KN07     

                    JN76 JN86      ? KN06      

               JN65 JN75 JN85      ?      KN15

JN34      JN54                     ?          

 

QSO v QRB

----------------

      < 100  9x

  100 - 199  25x

  200 - 299  22x

  300 - 399  16x

  400 - 499  10x

  500 - 599  8x

  600 - 699  2x

  700 - 799  1x

  800 - 899  0x

  900 - 999  1x

      > 999  0x

----------------

        ALL  92

 

 

TOP 10

--------------------------------

 1. IQ1KW        JN34NO   904 km

 2. DK6AS        JO52JJ   711 km

 3. SP4MPB       KO03HT   686 km

 4. I4LCK/4      JN54PD   658 km

 5. DL0GTH       JO50JP   598 km

 6. IZ4BEH       JN54WL   598 km

 7. DL7QY        JN59BD   588 km

 8. DB6NT        JO50VJ   523 km

 9. DG1MDQ       JN58KI   523 km

10. DL6NCI       JO50VI   521 km

3 cm – anténa je stále vo „výške o?í“, ?o má na výsledok zna?ný vplyv. Neby? RS, tak by to bola bieda. Mono v UHF Conteste sa podarí da? anténu na jeden zo stoiarov.

 

Platné QSO : 34

 

Sú?et bodov: 7 043

ODX        : OK1VAM/P v JO60LJ na 453 km

 

Po?et DXCC : 6

DXCC       : 12xOK(  3457)        8xOM(   969)        4xHG(   368)     

              4xOE(   708)        3x9A(   669)        3xS5(   872)     

 

Po?et WWL  : 16

WWL        :  5xJN99    4xJN88    3xJN97    3xJN87    3xJN86    2xJO80 

              2xJO60    2xJN89    2xJN79    2xJN78    1xJO70    1xJN98 

              1xJN95    1xJN76    1xJN69    1xJN65 

 

WWL map    :

 

JO60 JO70 JO80     

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

JN69 JN79 JN89 JN99

     JN78 JN88 JN98

          <QTH>JN97

     JN76 JN86     

JN65           JN95

 

QSO v QRB

----------------

      < 100  4x

  100 - 199  15x

  200 - 299  9x

  300 - 399  4x

  400 - 499  2x

  500 - 599  0x

  600 - 699  0x

  700 - 799  0x

  800 - 899  0x

  900 - 999  0x

      > 999  0x

----------------

        ALL  34

 

TOP 10

--------------------------------

 1. OK1VAM/P     JO60LJ   453 km

 2. OL4A         JO60RN   437 km

 3. S57C         JN65XM   399 km

 4. OK2M         JN69UN   358 km

 5. OK1KKL       JO70PO   355 km

 6. OK1KJB       JN79IO   301 km

 7. S50C         JN76JG   296 km

 8. 9A5SG/P      JN95MM   279 km

 9. OE5VRL/5     JN78DK   273 km

10. OK1KPA       JN79US   262 km

2m - Laci a Tibor

10 GHz vo výške o?í. /OM5KM,OM3BH/

V?aka všetkým za spojenie a tešíme sa dopo?utia vo VHF conteste.